ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾವಚಿತ್ರ
೨೦೧೬-೧೭ ಮಂಜುನಾಥ್ .ಎಸ್ , ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್