ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದನೆ

2019-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

01 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಮಂಗಳೂರು,
02 ಬಯಲು ಬಂದಿಖಾನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ,
03 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರು,
04 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬಳ್ಳಾರಿ,
05 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೈಸೂರು,
06 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಳಗಾವಿ,
07 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
08 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್