ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ

೨೦೧೨-೧೩ ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು ೦೭ ೧೩ ೧೧
ಪೋಲೀಸ್ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ೧೦ ೦೯ ೦೭
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ) ೦೪ ೦೯ ೦೮

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ :ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್